„Zachować Kobiecość”- wykłady i warsztaty dla Kobiet w każdym wieku

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu dla kobiet „Zachować kobiecość”
9.03.2024r. 9:00 – 15:00

Konferencja odbędzie się w siedzibie w siedzibie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, ul. T. Sroczyńskiego 2, 38- 200 Jasło

Zapisy poprzez poniższy formularz lub telefonicznie pod numerem telefonu 134468249

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez MSCKZIU w Jaśle

Konferencja „Zachować kobiecość”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle z siedzibą przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2, 38-200 Jasło , tel.: 13 446 82 49, e-mail: zsmjaslo@post.pl.

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2, 38-200 Jasło, pod numerem tel. nr. 13 446 85 71 lub po przez adres e-mail ido@mspjaslo2.nazwa.pl. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Organizacji wydarzenia, w tym w szczególności kontaktowania się z uczestnikami w sprawach organizacyjnych, rejestracji uczestniczek/uczestników Konferencji na podstawie art. 6, pkt. 1 lit. a RODO, czyli Pana/Pani dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia.

Udokumentowania przebiegu Konferencji oraz przedstawienia relacji z jej przebiegu w ramach promocji w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz w Kronice i na stronie internetowej Szkoły mspjaslo.pl na podstawie art. 6, pkt. 1 lit. a RODO, czyli Pana/Pani dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia.

Pani/Pana dane przetwarzane w celach, o których mowa powyżej

  • mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa,
  • będą przekazane pracownikom naszej szkoły pracującym przy organizacji Konferencji,
  • mogą być przekazane w zakresie imienia i nazwiska osobie prowadzącej warsztat, która wykorzysta je do celów organizacyjnych,
  • mogą zostać przekazane firmie Facebook Inc. właściciel portalu Facebook.com oraz Instagram.com której powierzymy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku, jako podmiotowi przetwarzającemu, ponieważ używamy profilu utworzonego na tym portalu w celach promocyjnych. Pani/Pana dane osobowe, które będą przekazywane w formie relacji z wydarzenia zostaną udostępnione na profilu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/MedykJaslo, w serwisie Instagram @zsmjaslo.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z organizacją konferencji określonych powyżej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jeżeli zachodzą przesłanki do powyższych uprawnień i nie są one ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego udziału w konferencji.

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.