Historia szkoły

Szkoła z 60-letnią tradycją 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle jest szkołą publiczną, bezpłatną, prowadzoną przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

W skład Centrum wchodzą:

  • Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle
  • Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle

Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle to szkoła z wieloletnią tradycją kształcenia w zawodach medycznych. Swymi korzeniami sięga do roku 1961, kiedy to powstała Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa o dwuletnim okresie nauczania. Jej pierwszą siedzibą był drewniany barak mieszczący się obok Szpitala Powiatowego przy ulicy Chopina 25. Szczególne znaczenie dla historii placówki miało utworzenie w 1963 roku 5-letniego Liceum Medycznego Pielęgniarstwa z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Wincentego Pola. Momentem przełomowym był wrzesień 1967 roku, kiedy to młodzież obydwu szkół pielęgniarstwa, 5-letniego liceum i 2-letniego studium, rozpoczęła naukę w Pałacu Sroczyńskich przy ulicy Tadeusza Sroczyńskiego 2, będącym siedzibą szkoły do chwili obecnej. W 1972 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Medycznych im. prof. Rudolfa Weigla. Kolejne lata funkcjonowania to dynamiczny rozwój placówki. Bardzo ważnym okazał się rok 2001, kiedy to szkoła zakończyła kształcenie w systemie licealnym i przekształciła się w pomaturalną i policealną. W listopadzie 2005 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Medyczną Szkołę Policealną im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle.
1 września 2014 roku utworzono Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle a 1 września 2015 roku Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle. Szkoła prowadzi kształcenie w branżach: ochrony zdrowia, pomocy społecznej i fryzjersko-kosmetycznych w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Obecnie szkoła kształci systemem rocznym, 2-letnim oraz 2,5-letnim w następujących zawodach: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik elektroradiolog, opiekunka dziecięca.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w placówkach ochrony zdrowia i zakładach pracy. Szkoła organizuje i finansuje praktyki zawodowe. O efektach działań szkoły świadczy wysoka zdawalność egzaminów zawodowych (od 90% do 100%). Słuchacze mają możliwość korzystania ze stypendiów Samorządu Województwa Podkarpackiego za najlepsze wyniki w nauce. Słuchacze Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą również korzystać z boiska sportowego i pracowni zawodowych oraz biblioteki i czytelni multimedialnej. Wejście do szkoły zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Słuchacze spoza Jasła mają możliwość zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej. Tradycją szkoły jest udział słuchaczy w uroczystościach, imprezach, konkursach organizowanych w środowisku lokalnym jak również niesienie pomocy ludziom chorym i samotnym. Nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do pracy w kraju i za granicą. Obecnie pracują w wielu krajach świata i cieszą się opinią doskonale przygotowanych do wykonywania zawodu. Należy również zwrócić uwagę na aspekt poznawczy, w którym fakt istnienia szkoły w budynku zabytkowym wzbudza duże zainteresowanie historyczne i wrażliwość słuchaczy na dobra kultury.