Historia szkoły

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle  jest szkołą publiczną, bezpłatną, prowadzoną przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

W skład Centrum wchodzą:

  • Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle
  • Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle

Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle to szkoła z wieloletnią tradycją kształcenia w zawodach medycznych. Swymi korzeniami sięga do roku 1961, kiedy to staraniem władz miasta, Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie i pani Ireny Dąbrowskiej powstała Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa o dwuletnim okresie nauczania.

Jej pierwszą siedzibą był drewniany barak mieszczący się obok Szpitala Powiatowego przy ulicy Chopina 25. Szczególne znaczenie dla historii placówki miało utworzenie w 1963 roku 5-letniego Liceum Medycznego Pielęgniarstwa z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Wincentego Pola. Momentem przełomowym był wrzesień 1967 roku, kiedy to młodzież obydwu szkół pielęgniarstwa, 5-letniego liceum i 2-letniego studium, rozpoczęła naukę w Pałacu Sroczyńskich przy ulicy Tadeusza Sroczyńskiego 2, będącym siedzibą szkoły do chwili obecnej. W 1972 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Medycznych im. prof. Rudolfa Weigla.

Kolejne lata funkcjonowania to dynamiczny rozwój placówki. Bardzo ważnym okazał się rok 2001, kiedy to szkoła zakończyła kształcenie w systemie licealnym i przekształciła się w pomaturalną i policealną. W listopadzie 2005 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Medyczną Szkołę Policealną im. prof. Rudolfa Weigla. 1 września 2014 roku utworzono Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

Centrum prowadzi kształcenie w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych dla młodzieży i dorosłych w formie stacjonarnej i zaocznej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Obecnie szkoła kształci systemem rocznym 2-letnim oraz 2,5-letnim w następujących zawodach: higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik elektroradiolog.

Od września 2019 roku planowane jest kształcenie w nowych zawodach: technik elektroniki i informatyki medycznej, technik ortopeda, opiekunka dziecięca. Praktyczna nauka zawodu odbywa się pod kierunkiem nauczycieli w najlepszych placówkach ochrony zdrowia i zakładach pracy.

Szkoła organizuje i finansuje praktyki zawodowe. O efektach działań szkoły świadczy wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (od 90% do 100%). Nasi uczniowie i słuchacze mają możliwość korzystania ze stypendiów Samorządu Województwa Podkarpackiego za najlepsze wyniki w nauce oraz dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Słuchacze Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą również korzystać z boiska sportowego i pomieszczeń szkolnych oraz biblioteki i czytelni multimedialnej. Wejście do szkoły zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby spoza Jasła mają możliwość zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej.

Tradycją szkoły jest udział młodzieży w uroczystościach, imprezach, konkursach organizowanych w środowisku lokalnym jak również niesienie pomocy ludziom chorym i samotnym. Nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do pracy w kraju i za granicą. Obecnie pracują w wielu krajach świata i cieszą się opinią doskonale przygotowanych do wykonywania zawodu. Należy również zwrócić uwagę na aspekt poznawczy, w którym fakt istnienia szkoły w budynku zabytkowym wzbudza duże zainteresowanie historyczne i wrażliwość słuchaczy na dobra kultury.