Deklaracja dostępności

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz.848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mspjaslo.pl

Data publikacji deklaracji na stronie internetowej:

24.03.2021

Data ostatniej aktualizacji:

28.03.2024

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz.848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem listy kontrolnej udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia : 01.01.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Fatyga
e-mail: p.fatyga@mspjaslo2.nazwa.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:
telefon: 13/44 685 71
e-mail: zsmjaslo@post.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy T. Sroczyńskiego, prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Szkoła posiada szyny najazdowe do wózków inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
  5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Osoby ze specjalnymi potrzebami są obsługiwane na parterze budynku, plan zajęć dydaktycznych uwzględnia potrzeby takich osób i zajęcia te odbywają się na parterze budynku. który spełnia warunki dostępności architektonicznej.
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W szkole jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz języka Lorma.
  8. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.