Biuletyn Informacji Publicznej

Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w skład którego wchodzą:

 • Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle
 • Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle


Status prawny

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle jest jednostką samorządu oświatowego. Organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

Struktura organizacyjna

Majątek

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle nie ma majątku własnego – jest samorządową jednostką oświatową Województwa Podkarpackiego

Wartość majątku ogółem według stanu na 31 grudnia 2021 roku: 2.356.793,37 zł

 1. Budynek zabytkowy – XVIII w. pałac, położony w Jaśle przy  ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2 to: 881.955,98 zł
 2. Grunty – działka nr 9/3 położona w Jaśle Obręb 3  Błonie o powierzchni  1.4672 ha  191.932,75 zł
 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 344.913,63 zł
 4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 1.216,00 zł
 5. Narzędzia, przyrządy 12.177,00 zł
 6. Urządzenia techniczne 6.046,30 zł
 7. Pozostałe środki trwałe 826.513,68 zł (wyposażenie pracowni dydaktycznych i pozostałych pomieszczeń)
 8. Zbiory biblioteczne 69.482,08 zł
 9. Wartości niematerialne i prawne 22.555,95 zł

Wartość majątku ogółem według stanu na 31 grudnia 2020 roku: 2.385.153,99 zł

 1. Budynek zabytkowy – XVIII w. pałac, położony w Jaśleprzy  ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2 to: 910.406,17 zł
 2. Grunty – działka nr 9/3 położona w Jaśle Obręb 3  Błonie o powierzchni 1.4672 ha  191.932,75 zł
 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 363.648,90 zł
 4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 2.280,00 zł
 5. Urządzenia techniczne 12.092,57 zł
 6. Pozostałe środki trwałe 813.421,68 zł (wyposażenie pracowni dydaktycznych i pozostałych pomieszczeń)
 7. Zbiory biblioteczne 68.815,97 zł
 8. Wartości niematerialne i prawne 22.555,95 zł

Wartość majątku ogółem według stanu na 31 grudnia 2019 roku: 2.435.382,44 zł

 1. Budynek zabytkowy – XVIII w. pałac, położony w Jaśle przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2 to: 938.856,36 zł
 2. Grunty – działka nr 9/3 położona w Jaśle Obręb 3  Błonie o powierzchni 1.4672 ha 191.932,75 zł
 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 382.384,17 zł
 4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 3.344,00 zł
 5. Urządzenia techniczne 18.138,84 zł
 6. Pozostałe środki trwałe 811.710,23 zł (wyposażenie pracowni dydaktycznych i pozostałych pomieszczeń)
 7. Zbiory biblioteczne 67.990,14 zł
 8. Wartości niematerialne i prawne 21.025,95 zł

Sprawozdania finansowe

Bilans za 2023 rok – otwórz

Rachunek zysków i strat za 2023 rok – otwórz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok – otwórz

Informacja dodatkowa – otwórz


Bilans za 2022 rok – otwórz

Rachunek zysków i strat za 2022 rok – otwórz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok – otwórz

Wyciąg z informacji dodatkowej – otwórz

Informacja dodatkowa – otwórz


Bilans za 2021 rok – otwórz

Informacja dodatkowa za 2021 rok – otwórz

Rachunek zysków i strat za 2021 rok – otwórz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok – otwórz


Bilans za 2020 rok – otwórz

Informacja dodatkowa za 2020 rok – otwórz

Rachunek zysków i strat za 2020 rok – otwórz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok – otwórz


Bilans za 2019 rok – otwórz

Informacja dodatkowa za 2019 rok – część 1 (strony od 1-13) – otwórz, część 2 (strony od 14-26) – otwórz

Rachunek zysków i strat za 2019 rok – otwórz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok – otwórz


Bilans za 2018 rok – otwórz

Informacja dodatkowa za 2018 rok – otwórz

Rachunek zysków i strat za 2018 rok – otwórz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok – otwórz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 – kliknij aby otworzyć 26.03.2021

Statut

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Działalność szkoły

Regulaminy

W szkole funkcjonują:

 1. Regulamin pracy
 2. Regulamin praktycznej nauki zawodu
 3. Regulamin ZFŚS
 4. Regulamin Rady Pedagogicznej Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle
 5. Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego
 6. Regulamin korzystania z pracoewni szkolnych
 7. Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle
 8. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych
 9. Regulamin biblioteki szkolnej

Regulaminy dostępne są w szkole w godz. 730 – 1530

Zamówienia publiczne i ogłoszenia

Nabory na stanowiska pracy

Wnioski

 • Oświadczenie o wysokości dochodu do potrzeb zakładowego funduszu socjalnego – otwórz
 • Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego – otwórz
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – otwórz
 • Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasów pod gruszą” – otwórz