Ochrona danych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem Danych jest Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, z siedziba w Jaśle (38 – 200), przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z Administratorem – Medyczno–Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle można się skontaktować poprzez adres email: zsmjaslo@post.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DAMNYCH OSOBOWYCH
Administrator – Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle wyznaczył inspektora ochrona danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email ido@mspjaslo2.nazwa.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji umów zawartych z kontrahentami Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, a w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonej zgody.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Pani/Pana dane przetwarzane w celach, o których mowa powyżej mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa. Mogą być również przekazywane innym podmiotom, które na podstawie zawartych umów z Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODWEJ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich). OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej oraz przez okres wymagany przez przepisy obowiązującego prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli zachodzą przesłanki do powyższych uprawnień i nie są one ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa lub zawarta pomiędzy stronami umowa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Monitoring wizyjny w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, z siedziba przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2, 38 – 200 Jasło.
 2. Z Administratorem Danych – Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle można się skontaktować poprzez adres email zsmjaslo@post.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator Danych – Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle wyznaczył inspektora ochrona danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email ido@mspjaslo2.nazwa.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Monitoring wizyjny obejmuje teren budynku oraz jego otoczenia (parku) i stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób na terenie monitorowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez 16 dni i po tym czasie zostaną zapisane nowymi nagraniami.
 6. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępniane organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia.
 8. Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
 9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.