Terapeuta zajęciowy

To nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Terapeuta zajęciowy obecnie należy do grupy poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu terapii zajęciowej, którzy przyczynią się do poprawy stanu zdrowia pacjentów. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

2. Informacja dodatkowe 
Program nauczania uwzględnia innowację pedagogiczną z przedmiotu język migowy.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

a) Kwalifikacja 1:
MED.13 – Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

4. Sylwetka absolwenta 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
a) nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
b) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
c) planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
d) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
e) dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

5. Terapeuta zajęciowy znajdzie zatrudnienie w: 

a) w placówkach rehabilitacji,
b) szpitalach,
c) sanatoriach,
d) domach dziennego pobytu,
e) domach pomocy społecznej,
f) warsztatach terapii zajęciowej,
g) klubach seniora,
h) i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

Szkoła posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:
a) pracownię terapii zajęciowej.