Technik elektroradiolog

1. Technik elektroradiolog
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

a) Kwalifikacja 1
MED.08 – świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.

3. Sylwetka absolwenta 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroradiolog powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
a) przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
b) wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów
w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
c) wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań
w diagnostyce elektromedycznej;
d) analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
e) wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością.

4. Technik elektroradiolog znajdzie zatrudnienie w: 

a) publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w:
b) pracowni rentgenowskiej (rentgenografii, rentgenoskopii),
c) pracowni tomografii komputerowej,
d) pracowni rezonansu magnetycznego,
e) pracowni ultrasonografii,
f) pracowni radiodiagnostyki stomatologicznej (i w pracowniach stomatologicznych przy wykonywaniu rentgenografii lub pantomografii),
g) pracowni mammografii (i w mammobusach),
h) pracowni radiologii naczyniowej,
i) pracowni radiologii interwencyjnej,
j) pracowni medycyny nuklearnej (diagnostyki radioizotopowej),
k) pracowni hemodynamiki, pracowni densytometrii,
l) pracowni elektrokardiografii, prób wysiłkowych,
m) pracowni elektroencefalografii,
n) pracowni elektromiografii,
o) pracowni audiometrii,
p) pracowni spirometrii,
q) zakładach radioterapii,
r) na oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji,
s)w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:
a) pracownię elektroradiologii.