Stypendia

O stypendium może ubiegać się słuchacz uczący się w szkołach policealnych wchodzących w skład medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie, jeżeli w poprzednim semestrze nauki uzyskał średnią ocen, co najmniej 5,00 i posiada co najmniej 70,00 % frekwencji na zajęciach, a ponadto wykazywał się:

  1. zaangażowaniem na rzecz szkoły i/lub,
  2. zaangażowaniem na rzecz środowiska lokalnego.

O stypendium za wyniki w nauce mogą ubiegać się słuchacze nie wcześniej niż po pierwszym semestrze nauki.

Słuchacze uczący się jednocześnie w kilku zawodach mogą otrzymać tylko jedno stypendium.

Stypendium przyznaje się na okres od dnia 1 września do dnia 31 stycznia oraz na okres od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca.

Stypendium przyznaje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Wysokość stypendium ustala Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach środków finansowych ustalonych w budżecie Województwa Podkarpackiego.

Słuchacz ubiegający się o stypendium składa wniosek do szkolnej komisji stypendialnej niezwłocznie po zakończeniu danego semestru.

Wniosek o udzielenie stypendium zawiera:

  1. imię i nazwisko ubiegającego się o stypendium,
  2. dane osobowe słuchacza: datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania,
  3. nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza kandydat do stypendium,
  4. informację o wynikach w nauce za poprzedni semestr,
  5. informację o frekwencji na zajęciach za poprzedni semestr,
  6. dokumenty potwierdzające zaangażowanie na rzecz szkoły i/lub zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego.

Wzór wniosku o udzielenie stypendium Województwa Podkarpackiego dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce znajduje się w zakładce Do pobrania na stronie szkoły.

O przyznaniu stypendium Zarząd Województwa Podkarpackiego zawiadamia  słuchacza oraz szkołę, w której uczy się słuchacz.

Wypłaty stypendium dokonuje szkoła, w której uczy się słuchacz.

Stypendia wypłacane są w miesięcznych ratach, z tym że stypendium za miesiąc styczeń następnego roku wypłacane jest do dnia 31 grudnia roku budżetowego, w którym udzielone jest stypendium.

Słuchacz traci prawo do stypendium w przypadku:

  1. skreślenia z listy słuchaczy,
  2. rezygnacji z nauki.