Stypendia

Słuchacz może ubiegać się o stypendium:

 • dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • za najlepsze wyniki w nauce

O stypendia mogą ubiegać się osoby uczące się w szkole dla młodzieży lub w szkole dla dorosłych nie wcześniej niż po pierwszym semestrze nauki.

Ubiegając się o stypendium dla słuchaczy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej do wniosku należy dołączyć:

 1. rozliczenie roczne PIT lub zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy,
 2. zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów, przy czym wielkość gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód dokumentuje się zaświadczeniem właściwego organu gminy albo nakazem płatniczym na ten rok,
 3. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Stypendia przyznaje się na okres semestru nauki (z wyłączeniem letnich miesięcy) od dnia 1 września do 31 stycznia oraz od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca.

Stypendia wypłacane są w ratach miesięcznych do 10-go każdego miesiąca w szkole, w której uczy się słuchacz.

Słuchacz ubiegający się o stypendium składa wniosek w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia i 30 czerwca danego roku do komisji stypendialnej.

Wzory wniosków znajdują się w zakładce Do pobrania na stronie szkoły. Stypendium ustala i przyznaje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Słuchacz traci prawo do stypendium z dniem:

 1. ukończenia szkoły
 2. skreślenia z listy słuchaczy
 3. rezygnacji z nauki
 4. powtarzania roku

O stypendium dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce może ubiegać się słuchacz, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • uczy się w szkole dla młodzieży lub w szkole dla dorosłych
 • w poprzednim semestrze nauki osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce

Dochód to przychód pomniejszony o:

 1. koszty uzyskania przychodu
 2. należny podatek dochodowy
 3. składki na ubezpieczenia społeczne
 4. składki na ubezpieczenia zdrowotne