Konferencja masażu

Serdecznie zapraszamy do udziału w:
 II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI MASAŻU
DLA SZKÓŁ MEDYCZNYCH 

„KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNEGO MASAŻU”

Jasło 2 grudnia 2022 r.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle ul. Na Kotlinę 8, 38-200 Jasło.

Zapisy wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 23 listopada 2022 r. za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na dole strony.

Koszt:  Udział w konferencji dla uczniów, słuchaczy oraz opiekunów  jest bezpłatny. Dla pozostałych uczestników koszt 50 zł płatny przelewem do dnia 23 listopada.

Dane do wpłat:

Numer rachunku: 38 1090 2750 0000 0001 4750 4568

Tytuł przelewu: Udział w Konferencji Masażu, Imię i Nazwisko uczestnika

*Opłatę Konferencyjną należy uiścić w terminie do 23 listopada 2022 r. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.

Warsztaty odbywać się będą w dniu 3 grudnia 2022 r. i będą dodatkowo płatne bezpośrednio u prowadzących.

 Warsztaty nr 1

Masaż sportowy w wybranych dyscyplinach sportowych – koszt 250 zł, czas trwania 5 godz. (9.00-14.00), liczba uczestników od 10 do 20 osób, prowadzący – Paweł Lamparski

 Warsztaty nr 2

Jak skutecznie wystartować – koszt 100 zł, czas trwania 2 godz. (9.00-11.00), liczba uczestników  10  osób, prowadzący – Piotr Szczotka

 Warsztaty nr 3

Wczesna interwencja w silnym stresie. Na podstawie koncepcji masażu IMBW– koszt 150 zł, czas trwania 3 godz. (11.30-14.30), liczba uczestników 10 osób, prowadzący – Piotr Szczotka

Warsztaty nr 4

Kurs zintegrowanych technik masażu głowy i twarzy normalizujących napięcie mięśniowe u dzieci i dorosłych.

Podczas kursu zostaną zaprezentowane

 1. Mechanizmy regulacji napięcia mięśni twarzoczaszki
 2. Strefy motoryczne twarzy
 3. Strefy sensoryczne twarzy
 4. Masaż normalizujący napięcie mięśni twarzy
 5. Masaż wyciszający emocje na twarzoczaszce
 6. Masaż rozluźniający strefę odruchową czaszki
 7. Masaż wisceralny brzucha (normalizujący napięcie mięśni stabilizujących ciało)
 8. Ćwiczenia poprawiające napięcie mięśni strefy centralnej stabilizacji.

koszt 350 zł, czas trwania 6 godz. (9.00-15.00), liczba uczestników od 10 do 20 osób, prowadzący – Ewa Bartelmus

 Warsztaty prowadzone przez jedna osobę będą odbywać się jedno po drugim.

Godziny mogą ulec zmianie w przypadku zainteresowaniem przez jedna osobę większą ilością warsztatów.

Obiad:

W formularzu zgłoszeniowym prosimy o deklaracje chęci zakupu obiadu oraz wyboru dania.

Koszt obiadu około 20 zł płatne bezpośrednio przy odbiorze w trakcie przerwy obiadowej.

Menu:

– pierogi ruskie

– pierogi ze szpinakiem

– pierogi z kapustą

– kotlet drobiowy, ziemniaki i zestaw surówek

– ryba panierowana, ziemniaki i zestaw surówek

– kotlet buraczany, ziemniaki i zestaw surówek

– kotlet kalafiorowy, ziemniaki i zestaw surówek

– bigos

– fasolka po bretońsku

 W przypadku pytań prosimy o kontakt: konferencjamasazu@gmail.pl

KOSZTY DOJAZDU I NOCLEGU, warsztatów oraz obiadu UCZESTNICY KONFERENCJI POKRYWAJĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez MSCKZIU w Jaśle

Konferencja Masażu dla Szkół Medycznych „Kierunki Współczesnego Masażu”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle z siedzibą przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2, 38-200 Jasło , tel.: 13 446 82 49, e-mail: zsmjaslo@post.pl.
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2, 38-200 Jasło, pod numerem tel. nr. 13 446 85 71 lub po przez adres e-mail ido@mspjaslo2.nazwa.pl. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
  1. Organizacji wydarzenia, w tym w szczególności kontaktowania się
   z uczestnikami w sprawach organizacyjnych, rejestracji uczestniczek/uczestników Konferencji, wystawienia certyfikatu, na podstawie art. 6, pkt. 1 lit. a RODO, czyli Pana/Pani dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia.
  2. Udokumentowania przebiegu Konferencji oraz przedstawienia relacji z jej przebiegu w ramach promocji w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz w Kronice i na stronie internetowej Szkoły mspjaslo.pl na podstawie art. 6, pkt. 1 lit. a RODO, czyli Pana/Pani dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia.
  3. Do realizacji obowiązków księgowych i podatkowych w przypadku dokonania płatności – na podstawie art. 6, pkt. 1 lit. c RODO, czyli ciążącego na nas obowiązku prawnego.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane w celach, o których mowa powyżej:
  1. mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa,
  2. będą przekazane pracownikom naszej szkoły pracującym przy organizacji Konferencji,
  3. w przypadku zapisania się na warsztaty zostaną przekazane w zakresie imienia i nazwiska osobie prowadzącej warsztat, która wykorzysta je do celów organizacyjnych..
  4. mogą zostać przekazane firmie Facebook Inc. właściciel portalu Facebook.com oraz Instagram.com której powierzymy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku, jako podmiotowi przetwarzającemu, ponieważ używamy profilu utworzonego na tym portalu w celach promocyjnych. Pani/Pana dane osobowe, które będą przekazywane w formie relacji z wydarzenia zostaną udostępnione na profilu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/MedykJaslo, w serwisie Instagram @zsmjaslo.
 5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej,
  2. W przypadku realizacji obowiązku prawnego związanego z płatnościami – 5 lat
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jeżeli zachodzą przesłanki do powyższych uprawnień i nie są one ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego udziału w konferencji.
 11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny