Protetyk słuchu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie protetyk słuchu jest przygotowany do wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci, analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania, dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie,  sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych, prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.

Czas kształcenia: 2 lata
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje: MED.05 – Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części:

 • części pisemnej;
 • części praktycznej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Miejsca pracy:

 • gabinety protetyki słuchu, pracownie audiometryczne, pracownie otoplastyczne;
 • pracownie serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego;
 • przedszkola dla dzieci niedosłyszących;
 • specjalistyczne oddziały leczenia niedosłuchu;
 • gabinety i placówki terapeutyczne, przychodnie, kliniki.

Przedmioty objęte planem nauczania:

 1. Podstawy przedsiębiorczości
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
 3. Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
 4. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii
 5. Zdrowie publiczne
 6. Technologie informatyczne w zawodzie
 7. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie
 8. Język migowy
 9. Język obcy zawodowy
 10. Ratownictwo przedmedyczne
 11. Metody badania słuchu
 12. Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu
 13. Metody doboru aparatów słuchowych
 14. Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych
 15. Otoplastyka
 16. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 17. Pracownia badania słuchu
 18. Pracownia otoplastyki
 19. Opieka audioprotetyczna
 20. Zajęcia praktyczne
 21. Praktyka zawodowa