Opiekun medyczny

To zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjno-higienicznych u osób chorych i niesamodzielnych w środowisku szpitalnym lub domowym. Osoby z kwalifikacjami opiekuna medycznego mogą być zatrudnione w zakładach opiekuńczo-leczniczych, oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, środowiskowych domach pomocy, hospicjach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, a także mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

2. Informacja dodatkowe 
Wdrożenie innowacji „Edukacja diabetologiczna”- przygotowanie opiekuna medycznego do pełnienia roli edukatora.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

a) Kwalifikacja 1

MED.03 – Świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

4. Sylwetka absolwenta 
Absolwent kończąc szkołę będzie przygotowany do:
a) rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej,
b) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb życiowych, zapewniania bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego osobie chorej i niesamodzielnej,
c) asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
d) konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
e) podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
f) aktywizowania osoby chorej do zwiększania samodzielności życiowej.

5. Opiekun medyczny znajdzie zatrudnienie w: 

a) szpitalach – oddziały szpitalne,
b) zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) ośrodkach i domach pomocy społecznej,
d) niepubliczne zespołach opieki zdrowotnej,
e) środowiskowych domy pomocy,
f) fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Opiekun medyczny może również sprawować indywidualną opiekę w domu pacjenta.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:
a) pracownię opiekuna medycznego.