Asystent Osoby Niepełnosprawnej

To nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej można uzyskać mając wykształcenie średnie i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
a) Kwalifikacja 1:
SPO.01 – Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej.

3. Sylwetka absolwenta 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnorodnych form kompleksowej rehabilitacji,
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej,
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej,
 • planowania, kontrolowania i oceniania indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawne,
 • diagnozowania warunków życia i dążenia do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.),
 • pobudzania aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
 • doradzania w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych , usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
 • włączania osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne; współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Asystent Osoby Niepełnosprawnej znajdzie zatrudnienie w:

 • Domach Pomocy Społecznej,
 • Dziennych Domach Pomocy Społecznej,
 • Środowiskowych Domach Samopomocy,
 • Hospicjach, Oddziałach Szpitalnych,
 • Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie,
 • Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 • Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych,
 • Ośrodkach Adaptacyjnych,
 • Fundacjach i Stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

Szkoła posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:
a) pracownię asystenta osoby niepełnosprawnej.