Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Przetargi

Przetarg nieograniczony na remont instalacji elektrycznej, komputerowej i SAP

2018.06.13

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - otwórz

2. SIWZ - otwórz

3. Formularz ofertowy (wzór) – załącznik nr 1. - otwórz

4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, w tym dotyczące podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuje się wykonawca (wzór) – załącznik nr 2 - otwórz

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym dotyczące podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuje się wykonawca(wzór) – załącznik nr 3 - otwórz

6. Wykaz wykonanych robót budowlanych (wzór) – załącznik nr 4 - otwórz

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia(wzór) – załącznik nr 5 - otwórz

8. Projekt umowy – załącznik nr 6 - otwórz

9. projekt budowlano-wykonawczy (przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w tym komputerowej) – załącznik nr 7 - otwórz (zał. nr 7 cz. 2a, zał. nr 7 cz. 2b, zał. nr 7 cz. 2c, zał. nr 7 cz. 2d

10. projekt budowlano-wykonawczy (rozbudowa instalacji SAP) – załącznik nr 8 - otwórz (zał. nr 8 cz. 2a, zał. nr 8 cz. 2b)

11. specyfikacja techniczna (rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej) – załącznik nr 9 - otwórz

12. specyfikacja techniczna (rozbudowa wewnętrznej instalacji komputerowe) – załącznik nr 10 - otwórz

13. specyfikacja techniczna (rozbudowa elektrycznej instalacji SAP) – załącznik nr 11 - otwórz

14. przedmiar robót – załącznik nr 12 - otwórz

15. Zobowiązanie innego podmiotu - załącznik nr 13 - otwórz

16. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(wzór) – załącznik nr 14 - otwórz

17. Karta gwarancyjna - załącznik nr 15 - otwórz

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl