Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

W roku szkolnym 2011/2012 w Medycznej Szkole Policealnej im. prof. R. Weigla w Jaśle realizowano działania Programu Profilaktyki i Działań Edukacyjnych z Zakresu Promocji Zdrowia w następujących dziedzinach: aktywność ruchowa, umacnianie zdrowia psychicznego, profilaktyka uzależnień, oświata ratownicza, profilaktyka raka piersi, profilaktyka wad postawy, profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa.

Liderzy promocji zdrowia podejmowali pod nadzorem nauczycieli liczne działania edukacyjne, których celem było promowanie i umacnianie szeroko pojętego zdrowia zarówno w społeczności szkolnej jak i społeczności powiatu jasielskiego, krośnieńskiego .Działania edukacyjne prowadzono z uwzględnieniem zapotrzebowania środowiska lokalnego, po wcześniejszym uzgodnieniu form realizacji z dyrekcją każdej szkoły lub innej placówki.

W zakresie umacniania zdrowia psychicznego prowadzone były cykliczne warsztaty z zakresu metod relaksacji dla młodzieży i pracowników szkoły. Zapoznano słuchaczy ze skutkami długotrwałego stresu. Wyposażono także słuchaczy w wiedzę z zakresu sposo­bów rozładowywania napięcia psychicznego. W zakresie profilaktyki raka piersi prowadzono edukację wśród młodzież naszej szkoły i uczniów szkół lokalnych oraz wśród pracowników niektórych zakładów na terenie Jasła, organizowano systematyczne spotkania w Klubie Amazonek. Na terenie szkoły oraz poza nią organizowane były dla członków społeczności szkolnej różne formy aktywności fizycznej jako propozycje aktywnych metod redukcji stresu. Słuchacze uczestniczyli w wycieczkach oraz marszach terenowych. Organizowano systematycznie zajęcia rekreacyjne na terenie krytej pływalni i na lodowisku oraz zajęcia ruchowe dla osób starszych. W ramach programu prewencji kryminalnej „Bezpieczny Powiat” słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle brali udział w zawodach piłki koszykowej chłopców gdzie zajęli I miejsce. W zakresie profilaktyki uzależnień prowadzono szkolenia na temat szkodliwości palenia papierosów dla młodzieży naszej szkoły i pacjentów placówek ochrony zdrowia. Edukacja w ramach profilaktyki zakażeń wirusem HIV obejmowała okolicznościowe apele szkolne oraz spotkania z kierownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Jaśle i w ramach Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi. W zakresie profilaktyki wad postawy liderzy prowadzili wraz z młodzieżą szkolenia dla dzieci szkół podstawowych i ich rodziców na terenie Jasła. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym przeprowadzone zostały liczne szkolenia edukacyjne z zakresu postępowania w stanach zagrożenia życia. Były to pokazy i ćwiczenia pierwszej pomocy przedlekarskiej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Działania edukacyjne prowadzone były na terenie miasta Jasła, Nowego Żmigrodu, Nienaszowa oraz Krosna. Oprócz tego słuchacze pod kierunkiem nauczycieli zapewniali obstawę medyczną podczas imprez organizowanych przez JDK, MOSiR i w czasie Dni Jasła. W zakresie profilaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa prowadzone były warsztaty dla słuchaczy naszej szkoły, których celem jest zdobycie praktycznych umiejętności zapobiegania bólom i przeciążeniom kręgosłupa.

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl