Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

W roku szkolnym 2014/2015 realizowano zadania z zakresu następujących dziedzin promocji zdrowia: profilaktyka raka piersi, profilaktyka uzależnień, oświata ratownicza, radzenie sobie ze stresem - techniki relaksacyjne, aktywność ruchowa, propagowanie zdrowego stylu odżywiania, profilaktyka bólów kręgosłupa, profilaktyka wad postawy, propagowanie idei dawstwa tkanek i narządów do przeszczepów, profilaktyka stomatologiczna.

  • W zakresie profilaktyki raka piersi prowadzono liczne działania edukacyjne w społeczności szkolnej i społeczności lokalnej. Szkolenie "Profilaktyka raka piersi" przeprowadzono dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle oraz członków Polskiego Związku Niewidomych - Koło Powiatowe w Jaśle. Cyklicznie odbywały się zajęcia w Klubie Amazonek, podczas których wykonywano drenaż limfatyczny, ćwiczenia ogólnousprawniające, masaż relaksacyjny i masaż twarzy. Wśród słuchaczy przeprowadzono szkolenie na temat "Profilaktyka raka piersi".

  • W zakresie profilaktyki uzależnień słuchacze naszej szkoły uczestniczyli w szkolnym apelu z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, podczas którego przedstawiono zdrowotne, materialne i społeczne skutki palenia tytoniu. Szczególną uwagę zwrócono na szkodliwość palenia papierosów w ciąży. Dla słuchaczy przeprowadzono również szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień. Treści szkolenia dotyczyły następstw zdrowotnych, finansowych i społecznych jakie niosą za sobą uzależnienia, a w szczególności uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków i nadużywania leków.

  • W zakresie oświaty ratowniczej prowadzone były szkolenia i pokazy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach i zakładach pracy na terenie Jasła, Tarnowca, Warzyc, Niegłowic i Nowego Żmigrodu. Pokazy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przeprowadzono wśród uczniów, wychowanków, nauczycieli i rodziców SP nr 7 w Jaśle, SP nr 2 w Jaśle, PM nr 9 w Jaśle, Zespołu Szkól Publicznych w Tarnowcu, Zespołu Szkół w Warzycach, Zespołu Szkół Społecznych w Niegłowicach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie. Nauczyciel naszej szkoły uczestniczył w ocenianiu konkurencji udzielania pierwszej pomocy podczas Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanym w Zespole Szkół w Warzycach. Przeprowadzono szkolenia z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych BLS z użyciem AED wśród personelu Centrum Dializ w Gorlicach oraz Centrum Dializ w Jaśle. Przeprowadzono również szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej podczas XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaśle.

  • W zakresie radzenie sobie ze stresem - techniki relaksacyjne wśród słuchaczy szkoły przeprowadzono szkolenie na temat "Techniki relaksacyjne i metody walki ze stresem". Z zastosowaniem wizualnych form edukacji przedstawiono problematykę stresu w szkole proponując skuteczne metody radzenia sobie ze stresem. Przeprowadzono szkolne warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem poprzez zastosowanie prostych technik relaksacyjnych. W środowisku lokalnym prowadzono szkolenia z zakresu "Techniki relaksacyjne i metody walki ze stresem" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu.

  • W zakresie aktywności ruchowej promowano aktywność ruchową w formie pływania, technik samoobrony, oraz zespołowych gier sportowych. Prowadzono cykliczne zajęcia z aerobiku. Organizowano zajęcia rekreacyjne na terenie krytej pływalni, lodowisku i w parku linowym. Rozpowszechniano aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez organizowanie zajęć z zakresu technik samoobrony, gier zespołowych, marszów terenowych.

  • W zakresie propagowania zdrowego stylu odżywiania przeprowadzono liczne szkolenia edukacyjne w społeczności lokalnej. Przeprowadzono edukację żywieniową wśród członków Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Jaśle w zakresie "Problematyka otyłości we współczesnym świecie". Przeprowadzono również szkolenie wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Powiatowego w Jaśle w zakresie "Ogólne zasady diety cukrzycowej". Liderki działań propagujących zdrowy styl żywienia uczestniczyły w konferencji organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle podsumowującej współpracę w zakresie edukacji członków stowarzyszenia.

  • W zakresie profilaktyki bólów kręgosłupa przeprowadzono w środowisku lokalnym cykl szkoleń w zakresie zapobiegania dolegliwościom bólowym kręgosłupa wśród uczniów , nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle, Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu, Zespołu Szkół w Warzycach. Odbyły się szkolne warsztaty dla członków społeczności szkolnej dotyczące zapobiegania bólom kręgosłupa.

  • W zakresie profilaktyki wad postawy przeprowadzono w środowisku lokalnym cykl szkoleń w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania wad postawy. Warsztaty "Profilaktyka wad postawy" odbyły się w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle, Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu, Szkole Podstawowej w Jareniówce, Państwowej Szkole Muzycznej w Jaśle. Prowadzono cykliczne zajęcia korekcyjne dla wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle.

  • W zakresie propagowania idei dawstwa tkanek i narządów do przeszczepów systematycznie informowano w zakresie honorowego dawstwa tkanek i narządów do przeszczepów poprzez wizualne formy edukacji (czerwone balony w kształcie serc, symbole HDK, hasła, plakaty, broszury i ulotki tematyczne). Przeprowadzono akcję honorowego krwiodawstwa w ramach obchodów Tygodnia HDK. Podczas „Majówki z HDK w Medyku” przeprowadzono akcję zachęcającą do honorowego dawstwa krwi. W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji przeprowadzono szkolny apel poświęcony problematyce dawstwa tkanek i narządów do przeszczepów. Zgłoszono udział szkoły w kampanii "Drugie życie", której celem jest zainspirowanie młodzieży do przeprowadzenia w szkole i społeczności lokalnej kampanii informacyjnych na temat przeszczepiania narządów. Przeprowadzono liczne szkolenia w społeczności lokalnej w zakresie "Kampania Drugie Życie - Transplantacja. Masz dar uzdrawiania", których celem było propagowanie transplantologii. Za udział w społecznej kampanii Drugie Życie szkoła otrzymała nagrodę główną od organizatorów akcji na terenie województwa podkarpackiego.

  • W zakresie profilaktyki stomatologicznej przeprowadzono wśród członków Polskiego Związku Niewidomych - Koło w Jaśle szkolenie z zakresu profilaktyki stomatologicznej. Wśród słuchaczy naszej szkoły przeprowadzono szkolenie na temat profilaktyki chorób dziąseł, problemów związanych z nadwrażliwością zębów oraz prezentowano technikę szczotkowania i nitkowania zębów.

Łącznie, w roku szkolnym 2014/2015, przeszkolono w środowisku lokalnym 2539 osób, wypracowano 88 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia.

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl